رتبه نمایندگی ها  
نحوه محاسبه هزينه هاي
اياب وذهاب و حمل