<

برگشت به صفحه محصولات
گروه محصول: ماشینهای سنگین
نام محصول:معدن
 


مشخصات فنی دامپتراک  70 تا 100 تن بر اساس درخواست مشتری
یورو 2 یا 3

موتور
375-520 hp

قدرت موتور
دستی یا اتوماتیک

گیربکس
از 16 تا 25 تن

محور جلو
از 25 تا 35 تن

محور میانی و عقب
14.00R(24-25)

سایز تایر
از 70 تا 100 تن

وزن با بار تقریبی
از 25 تا 35 تن

وزن خالص تقریبی
از 5500 تا 6000  میلیمتر

طول تقریبی اتاق
از 2700 تا 3200 میلیمتر

عرض تقریبی اتاق
از 1500 تا 1800  میلیمتر

ارتفاع تقریبی اتاق
ز 340 تا 380 میلیمترا حداقل فاصله از زمین
از 40 تا 50 حداکثر سرعت
>35 (%)

حداکثر شیب
تماس با واحد فروش
021-48019
021-44566217-8