فروش ویژه پیشواز بهارجشنواره فروش پیکاپ آسنا پیشواز بهار
قیمت پایه(ریال)
رنگ سفید 8.480.000.000
4 رنگ
مشکی ، آبی رویال ، نارنجی ، خاکی
8.680.000.000
ما بقی رنگ ها 8.580.000.000
طرح نقدی
280.000.000 ریال به عنوان تخفیف لحاظ میگردد.
طرح نقدی- اعتباری
60 درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی طی یک فقره چک به تاریخ آخر خرداد 1400
طرح لیزینگی
رنگ قیمت پایه(ریال) مبلغ تسهیلات مبلغ پیش پرداخت مبلغ اقساط بدون بیمه تعداد اقساط
سفید 8.480.000.000 4.240.000.000 4.240.000.000 394.802.401 12
سفید 8.588.214.400 4.240.000.000 4.348.214.400 217.875.160 24
سفید 8.726.862.400 4.240.000.000 4.486.862.400 159.742.286 36
4 رنگ
مشکی ، آبی رویال ، نارنجی ، خاکی
8.680.000.000 4.340.000.000 4.340.000.000 404.113.778 12
4 رنگ
مشکی ، آبی رویال ، نارنجی ، خاکی
8.797.370.400 4.340.000.000 4.457.370.400 223.013.725 24
4 رنگ
مشکی ، آبی رویال ، نارنجی ، خاکی
8.939.288.400 4.340.000.000 4.599.288.400 163.509.792 36
ما بقی رنگ ها 8.580.000.000 4.290.000.000 4.290.000.000 399.458.089 12
ما بقی رنگ ها 8.692.792.400 4.290.000.000 4.402.792.400 220.444.443 24
ما بقی رنگ ها 8.833.075.400 4.290.000.000 4.543.075.400 161.626.039 36
چاپ